Privacybeleid

Onze (digitale) privacy en veiligheid krijgen steeds meer aandacht. De wetten worden aangepast om onze (digitale) privé gegevens te waarborgen. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) van toepassing, vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving in de hele Europese Unie. Om u hierover te informeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacy verklaring opgesteld.

Praktijk Reintje van der Cingel, gevestigd te Maarn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Praktijk Reintje van der Cingel
Tuindorpweg 13, 3951 BD Maarn
tel: +31683803231
info@zwangerschap-massage.nl
www.zwangerschap-massage.nl

Gebruik gegevens voor cliëntendossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de praktijk van Reintje van der Cingel, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat de volgende persoonlijke gegevens: uw voor- en achternaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en e-mail adres, naam werkgever/opdrachtgever (indien van toepassing). Daarnaast aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Indien van toepassing bevat dit ook noodzakelijke gegevens voor uw behandeling die verkregen zijn van een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

De praktijk Reintje van der Cingel doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer de praktijk:
– zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens
– er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
– de praktijk als enige toegang heeft tot de gegevens in uw dossier.
– wettelijke geheimhoudingsplicht heeft (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van Reintje van der Cingel
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de praktijk Reintje van der Cingel of haar administrateur, een factuur kan opstellen.

Als de praktijk Reintje van der Cingel vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

Deze gegevens in het cliëntendossier worden zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
– de kosten van het consult

Privacy andere diensten en produkten
Op het contactformulier van onze diensten en produkten worden de volgende gegevens van u gevraagd.
– uw voor- en achternaam
– uw email adres
– uw telefoonnummer (alleen indien relevant voor de uitvoering van de dienstverlening)
Deze door u versterkte gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden ook gebruikt om uw betaling af te handelen en u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.

Je voornaam en email adres gebruikt Praktijk Reintje van der Cingel voor het versturen van nieuwsbrieven. De praktijk doet dit alleen met de gegevens die verkregen zijn via het aanmelden voor de nieuwsbrief of het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via de contactformulieren zijn binnen gekomen.

Indien u in de toekomst geen e-mail van Praktijk Reintje van der Cingel wil ontvangen kunt u altijd contact met de praktijk opnemen via het email adres: info@zwangerschap-massage.nl. Uw e-mail adres zal uit het bestand worden verwijderd.

Website bezoekers jonger dan 16 jaar
De praktijk Reintje van der Cingel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Praktijk Reintje van der Cingel kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
Als je ervan overtuigd bent dat praktijk Reintje van der Cingel zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@zwangerschap-massage.nl, dan wordt de informatie verwijderd.

Cookies
Praktijk Reintje van der Cingel gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek van de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Afmelden voor cookies kunt u realiseren door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.
Meer informatie over cookies vindt u op de site van Consuwijzer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De cliënt heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door de praktijk van Reintje van der Cingel. Daarnaast heeft de cliënt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de cliënt bij de praktijk van Reintje van der Cingel een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de praktijk van de cliënt bezit in een computerbestand naar de cliënt of een andere door de cliënt genoemde organisatie te sturen.

De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@zwangerschap-massage.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door de cliënt is gedaan, vraagt de praktijk van Reintje van der Cingel een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoort nummer en het BurgerServiceNummer zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op het verzoek.

Praktijk Reintje van der Cingel wil er tevens op wijzen dat de cliënt de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Praktijk Reintje van der Cingel neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan, Als de cliënt de indruk heeft dat zijn persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@zwangerschap-massage.nl.

KvK: 34376077000

AGB: 90031956 PK, 90010883 ZV

SBLP: 04116699

RBCZ:180781R